Podmienky používania

Posledná aktualizácia:  14. novembra 2018

Pred používaním webovej stránky http://staypositive.sk (ďalej len “služba”) prevádzkovanej spoločnosťou staypositive.sk si prečítajte tieto podmienky používania (“Zmluvné podmienky”).

Váš prístup k službe a jej používanie závisí od vašej súhlasnosti a dodržiavania týchto podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ďalších, ktorí pristupujú k službe alebo ju používajú.

Prístupom alebo používaním služby súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ľubovoľnou časťou podmienok, nemusíte mať prístup k službe.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou staypositive.sk.

staypositive.sk nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky webových stránok alebo služieb tretích stránĎalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť staypositive.sk nezodpovedá priamo alebo nepriamo za škodu,stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú s používaním alebo závislosťou na takomto obsahu, tovaroch alebo službách prostredníctvom týchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach alebo službách tretích strán, ktoré navštívite.

Záver

Môžeme ukončiť alebo pozastaviť prístup k našej službe okamžite bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti z akéhokoľvek dôvodu,  bez obmedzenia, ak porušíte Zmluvné podmienky.

Odvolanie

Vaše používanie Služby je na vaše vlastné riziko. Služba je poskytovaná bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na určitý účel, neporušenia alebo priebehu výkonu.

Zákon

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Naše nedodržanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv. Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok považuje za neplatné alebo nevykonateľné súdom, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostanú platné. Tieto podmienky predstavujú celú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia dôležitá, pokúsime sa ju poskytnúť najmenej 30 dní pred uplynutím platnosti nových podmienok. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené na základe vlastného uváženia.

Pokračovaním v používaní a používaní našej služby po tom, čo tieto revízie nadobudnú účinnosť, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prestanete používať službu.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.