Účinnosť vysokých dávok vitamínu C pri liečbe vírusového ochorenia COVID-19?

Vitamín C na liečbu COVID-19 v Číne

Použitie vitamínu C na liečbu COVID-19 v Číne ukázalo sľubné výsledky. Podávanie vysokej dávky vitamínu C znížilo riziko rozvoja cytokínovej búrky v neskorom štádiu infekcie COVID-19. Dôkazy preukázali, že pri liečbe COVID-19 môže hrať úlohu nutričná podpora. Vitamín C v kombinácii s kurkumínom a kyselinou glycyrizínovou podporoval vrodenú antivírusovú imunologickú odpoveď a zabraňoval nadmernej zápalovej reakcii, ktorá znižovala riziko poškodenia tkanív vyvolaného zápalom.

Závažná infekcia SARS-CoV-2 vedie k poškodeniu a dysfunkcii endotelu, čo následne zvyšuje riziko rozvoja rozšírenej mikro- a makrovaskulárnej trombózy a multiorgánového zlyhania. Vitamín C má schopnosť obnoviť endoteliálnu funkciu, mohlo by pomôcť znížiť riziko vzniku tejto komplikácie, ak sa použije včas v priebehu liečby COVID-19.

Liečba vitamínom C ako monoterapia môže pomôcť znížiť zápal pľúc a poranenie pľúc u COVID-19.  Expertná skupina pre klinickú liečbu COVID-19 v Šanghaji odporučila, že na prevenciu cytokínovej búrky u pacientov s miernymi alebo celkovými príznakmi COVID-19 sa odporúča vysoká dávka IV vitamínu C. V skutočnosti bolo v čínskych nemocniciach zavedené použitie vysokej dávky vitamínu C na liečbu hospitalizovaných pacientov s COVID-19. Lekári v Číne uviedli, že úspešne liečili 50 pacientov so stredne ťažkým až ťažkým stupňom COVID-19 vysokou dávkou i.v. vitamínu C:  10 g denne pre stredne závažné prípady a 20 g denne pre ťažké prípady počas 7–10 dní. Táto liečba zlepšila klinický výsledok. V porovnaní s neliečenou skupinou tento liečebný režim skrátil dobu pobytu v nemocnici o 3–5 dní a v liečebnej skupine nebola hlásená žiadna úmrtnosť.

Na webových stránkach Clinicaltrials.gov je zaregistrovaná prebiehajúca klinická štúdia, ktorá testuje účinok používania mega vysokej dávky vitamínu C (24 g / deň po dobu 1 týždňa) pri liečbe závažnej pneumónie súvisiacej s COVID-19. Štúdia bude dokončená do konca septembra 2020. Existuje ešte niekoľko ďalších skúšok, ktoré sú ešte v náborovej fáze zaregistrované na klinickom teste.

Ďalšia registrovaná štúdia testuje účinok doplnku vitamínu C a zinku na zlepšenie symptómov u pacientov s miernym COVID-19.

Na základe vyššie uvedených dôkazov sa zdá, že vitamín C hrá úlohu v liečbe COVID-19 v nemocničnom aj ambulantnom prostredí, čo vedie k priaznivému účinku u pacientov s miernymi príznakmi, ako aj u pacientov s ťažkým zápalom pľúc, sepsou a ARDS. Preto odporúčame pridať vitamín C do národných liečebných pokynov pre COVID-19.

Pri liečbe COVID-19 je dôležitá výživová podpora, ktorá zahŕňa doplnok mikroživín vrátane vitamínu C. Vitamín C má silné antioxidačné a protizápalové účinky, ktoré znižujú pravdepodobnosť poškodenia tkanív spôsobeného oxidačným stresom a potláčajú nadmernú zápalovú reakciu, známu ako cytokínová búrka. Vitamín C zlepšuje antivírusovú imunitnú reakciu hostiteľa zvýšením produkcie interferónu a stimuláciou proliferácie lymfocytov.  Je zaujímavé, že liečba pacientov s COVID-19 vysokou dávkou i.v. vitamínu C v Číne a USA ukázala sľubné výsledky. Okrem toho neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky pri krátkodobom užívaní vysokých dávok vitamínu C. Preto vzhľadom na farmakologické vlastnosti vitamínu C a jeho bezpečný profil pri vysokých dávkach navrhujeme pridať vitamín C do liečebného protokolu COVID -19.

Prevencia proti ochoreniu COVID-19:

Odporúča sa preventívne doplňať v odporúčaných výživových dávkach vitamín C a vitamín D